POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Wstęp

Zapewniamy Państwa, że ochrona prywatności jest w Farmaceutyczno-Chemicznej Spółdzielni Pracy GALENUS z siedzibą w Warszawie przy ul. Hutniczej 8 traktowana w sposób  istotny, a niniejszy dokument szczegółowo opisuje podejście Spółdzielni do tych kwestii. Spółdzielnia zobowiązuje się do ochrony prywatności i danych osobowych.  Korzystając z tej strony internetowej nie musicie Państwo podawać swoich danych osobowych.

W przypadku pytań dotyczących kwestii ochrony prywatności, przetwarzania danych prosimy o kontakt mailowy naszego przedstawiciela d.s. ochrony danych osobowych na adres mailowy : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  tel. +48 606 101 436 w dni robocze, w godz. od 8:00 do 16:00.

 

Zbieranie danych

Dane osobowe to dane pozwalające na Państwa identyfikację, np. imię i nazwisko, nazwa i adres firmy, numer telefonu, czy faksu, adres e-mail. Za pośrednictwem strony internetowej Państwa dane osobowe są gromadzone jedynie wówczas, gdy zostaną przez Państwa dobrowolnie i świadomie podane. Dane te wykorzystujemy w celu umożliwienia Państwu zgłoszenia działań niepożądanych naszych leków. Podanie danych oraz wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przyjęcia przez nas zgłoszenia o działaniach niepożądanych naszych leków.

 

Wykorzystanie danych

W przypadku przekazania nam danych osobowych, wykorzystamy je zgodnie z celem ich przekazania, określonym w momencie ich przekazania.

Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Na naszych stronach internetowych nie zbieramy ani nie przetwarzamy danych identyfikacyjnych w celu ich przekazania lub sprzedaży podmiotom zewnętrznym dla celów marketingowych ani nie rozsyłamy wiadomości w imieniu osób trzecich.

 

Administrator danych

Farmaceutyczno-Chemicznej Spółdzielni Pracy GALENUS z siedzibą w Warszawie przy ul. Hutniczej 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XIII KRS pod numerem 00169521, NIP 525-000-14-05,  adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , jest administratorem wszelkich danych osobowych zbieranych za pośrednictwem tej strony internetowej i przetwarza te dane zgodnie z przepisami prawa.

 

Ujawnianie osobom trzecim

Uwzględniając wartość Państwa danych stosujemy wszelkie niezbędne środki, aby je chronić podczas ich przetwarzania.

Dane osobowe, które zostały przekazane Farmaceutyczno-Chemicznej Spółdzielni Pracy GALENUS nie będą ujawniane innym podmiotom, chyba że za wyraźną zgodą.

Farmaceutyczno-Chemiczna Spółdzielnia Pracy GALENUS może ujawnić Państwa dane osobowe organom nadzorującym przestrzeganie przepisów prawa, regulacyjnym i innym organom lub podmiotom trzecim, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy (w sposób zgodny z tymi przepisami).

 

Bezpieczeństwo

Spółdzielnia wdrożyła przyjęte standardy bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego, aby chronić dane osobowe i informacje przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem. W szczególności zapewniamy przestrzeganie wszystkich stosownych zobowiązań do zachowania poufności oraz technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu i niezgodnemu z prawem ujawnianiu i przetwarzaniu takich informacji i danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu. Dostęp do identyfikacyjnych danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy Spółdzielni, którzy zobowiązali się zachować poufność tych danych.

Staramy się, aby przetwarzanie danych następowało w oparciu następujące zasady :

1)       zgodnie z prawem, rzetelnie i przejrzyście,

2)       zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

3)       adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

4)       prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

5)       przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów, w których dane te są przetwarzane;

6)       przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych;

7)       w sposób zapewniający realizację praw osób, których dane dotyczą;

8)       nie transferowane do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowych.

 

Dostęp do informacji

Jeśli chcą Państwo dokonać aktualizacji danych osobowych podanych za pośrednictwem tej strony, prosimy wysłać do nas informację, na wyżej wskazany adres siedziby Spółdzielni lub email na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nie przyjmujemy odpowiedzialności za bieżącą weryfikację aktualności przechowywanych danych osobowych. W miarę możliwości, gdy Spółdzielnia zostanie powiadomiona o tym, że dane osobowe podane za pośrednictwem strony internetowej są już nieaktualne, dokona odpowiednich zmian, na podstawie zaktualizowanych informacji podanych przez Państwa.

W razie potrzeby uzyskania dostępu do przekazanych nam danych osobowych, mają Państwo prawo do uzyskania dostępu do tych informacji i mogą się Państwo z nami skontaktować korzystając z powyższego adresu email.

Mogą Państwo w każdej chwili zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych lub wycofać swoją zgodę na ich wykorzystywanie. Wówczas zaprzestaniemy przetwarzania takich danych osobowych, chyba że chyba że konieczna będzie realizacja przez Administratora wymagań  prawnych, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (Art. 6 ust. 1 lit c RODO).

W każdym czasie możecie Państwo sprawdzić, jakie z Państwa danych osobowych przetwarzamy, w jakim celu zostały przez nas zebrane oraz w razie konieczności możecie Państwo żądać  uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), w szczególności jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Możecie Państwo żądać przeniesienia danych albo wnieść skargę do organu nadzoru. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z przedstawicielem Administratora poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

Informujemy, że nie mamy obowiązku usunięcia danych („prawa do bycia zapomnianym”) w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do:

a) korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,

b) wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,

c) celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych,

d) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Możecie Państwo skorzystać z prawa do informacji i dostępu do danych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

 

Przechowywanie danych

Dane osobowe przekazane nam przez Państwa będą przechowywane przez okres wymagany do celów, w jakich zostały one zebrane lub wynikający z przepisów prawa.

 

Postanowienia końcowe

Nasza strona internetowa  może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Namawiamy, aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.

Zastrzegamy sobie możliwość uaktualniania lub zmiany niniejszej Polityki w każdym czasie przeze publikację na naszej stronie internetowej jej nowej wersji, dlatego prosimy Państwa o regularne sprawdzanie treści niniejszej Polityki prywatności.